L’Avís Legal publicat en aquesta pàgina Web identifica al titular segons l’establert a l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i conté informació sobre la política de protecció de dades de caràcter personal.

Els productes oferts en aquesta pàgina estan destinats a la compravenda mercantil a l’engròs de bicicletes, recanvis i complements. Per tant, els productes podran ser revenuts ja sigui en la mateixa forma en que es varen comprar, o bé en una forma diferent, amb ànim de lucrar-se a la revenda. BICICLETAS AMAT, S.A. recomana la lectura íntegra de l’avís legal i de les presents condicions generals abans d’acceptar la comanda.

El present contracte es celebra en el marc legal establert per al Comerç Electrònic per la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, tenint en compte la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació i allò disposat al Codi de Comerç. Les condicions de contractació són les següents:

CARACTERÍSTIQUES DELS PRODUCTES. Les característiques dels productes oferts en aquest lloc apareixen en pantalla juntament amb la identificació visual d’aquests.

PREUS. S’aplicaran els preus vigents que consten a la pàgina Web en el moment de la formalització de la comanda i en funció de les condicions acordades per les parts. El preu dels productes es detalla sota cadascun d’aquests. Els preus PVP son preus recomanats de venda al detall amb el 21% inclòs. Si es prefereix la tarifa de preus en format Excel, es pot sol·licitar a través del correu electrònic.

IDIOMES EN QUE ES PODRÀ REALITZAR LA COMANDA. Català i Castellà.

REGISTRE. És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per tal de realitzar les comandes online. Per donar-se d’alta com a usuari caldrà que ens enviï un missatge a través del formulari de contacte d’aquest web, de l’adreça electrònica amat@amat-bici.com, o trucant al número de telèfon 936730503, i li facilitarem la sol·licitud d’alta com a client. Un cop donat d’alta com a client li facilitarem les seves credencials d’accés.

PASSOS A SEGUIR PER LA SELECCIÓ I GESTIÓ DE COMANDES. S’hauran de seleccionar els articles desitjats informant el nombre d’unitats i fent "clic" al botó "afegir al carretó" per afegir-los al carretó de compra. En qualsevol moment es podrà visualitzar el contingut del carretó de la compra, on es podran veure els articles seleccionats, el seu preu, els impostos i les despeses d’enviament. Des d’aquesta mateixa finestra, abans d’enviar la comanda es podrà corregir, canviar o anular els productes seleccionats.

Quan s’hagin acabat d’escollir els productes s’haurà de prémer l’opció "carro" i "passar per caixa".

Un cop omplerta la informació personal i d’enviament, i seleccionat el mètode de pagament, serà necessari acceptar les presents Condicions de Compra mitjançant la marcació d’una casella d’acceptació.

CONFIRMACIÓ DE LA RECEPCIÓ DE LA COMANDA. Cada vegada que es tanca una comanda, rebrà a continuació un correu electrònic de confirmació. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació posi’s en contacte amb BICILETAS AMAT, S.A.

TERMINI DE LLIURAMENT. Els lliuraments es realitzaran entre les 24 i 48 hores a partir de la confirmació de la comanda. Les comandes rebudes abans de les 13:00 hores es gestionaran en el mateix dia.

FORMES DE PAGAMENT: BICICLETES AMAT, S.A. disposa de varies formes d’acceptar pagaments de comandes. Cadascuna amb normes de seguretat molt altes per assegurar el pagament amb tota confiança.

El pagament del preu dels productes es realitzarà mitjançant alguna de les formes indicades a continuació:

 • Pagament mitjançant targeta de crèdit. Visa, o MasterCard. El client pot escollir el pagament mitjançant targeta de crèdit, de forma que l’operació es confirmarà en el moment de realitzar la comanda.

 • Pagament mitjançant transferència bancaria: El client haurà de realitzar una transferència bancaria pel total de l’operació al compte indicat pel venedor. S’estableix un període màxim de tres dies laborals a comptar des de la confirmació de la comanda per rebre l’import. Si transcorregut aquest termini la transferència no s’ha fet efectiva, la comanda serà anul·lada automàticament i el contracte s’entendrà resolt. El client haurà d’indicar en la transferència les següents dades:

  • DNI o NIF i nom de la persona física o jurídica a la que haurà de facturar-se la comanda.

  • Número de comanda, assignat automàticament pel sistema al finalitzar el procés de compra, en el concepte de la transferència.

  • Indicar com beneficiari de la transferència a BICICLETAS AMAT, S.A.

VARIACIONS. Els preus, la disponibilitat i les imatges dels productes mostrats en aquest catàleg poden sofrir variacions degut a factors externs com l’augment de les tarifes de la matèria primera, volatilitat en els preus del transport marítim, etc.

TRANSPORT. BICICLETAS AMAT, S.A. utilitza per als seus enviaments les agències INTERNATIONAL SUBWAY LOGISTICS SL.; GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN, S.A.; CORAL TRANSPORTS I STOCKS S.L.; RHENUS LOGISTICS , S.A.U; i BARCELONA CARGO LOGISTICS GROUP S.L.

DESPESES D’ENVIAMENT. Els enviaments es realitzaran a PORTS PAGATS per a comandes superiors a 300€ (base imposable), en cas contrari es facturaran 10,00€ per despeses d’enviament (vàlid per a la península). En cas de recollida per la companyia de transport del client, es facturaran 4€ en concepte de despeses de gestió i embalatge.

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ: De conformitat amb allò disposat al Títol VI del Codi de Comerç, únicament es podran retornar els productes que siguin defectuosos o es trobin en mal estat en el moment de la seva posada a disposició al comprador. Les condicions de devolució dels productes seran les següents:

 • El comprador únicament podrà rebutjar la recepció de la mercaderia per causa justa, entre les que es troba el fet que el producte adoleixi d’algun vici o defecte ocult.

 • El comprador haurà d’examinar els productes en el moment de la seva recepció; ja que si mostra la seva conformitat amb allò rebut no podrà reclamar després al venedor si existís algun vici o defecte ocult.

 • Quan els productes estiguin embalats, el comprador podrà, dins dels quatre dies següents a la seva recepció, reclamar al venedor la rescissió o el compliment del contracte per defecte en la quantitat o qualitat d’aquest productes, sempre amb la indemnització dels perjudicis que s’hagin pogut causar per defectes o faltes.

 • Si existeixen defectes en els productes que no son apreciables a simple vista o en el moment del primer examen o revisió de la mercaderia rebuda, el comprador disposa d’un termini de 30 dies des de la recepció del producte per a reclamar al venedor la rescissió o el compliment del contracte.

FORMA DE DEVOLUCIÓ. La comunicació de disconformitat o reclamació haurà de realitzar-se per e-mail, en el format d’imprès corresponent, indicant la següent informació:

 • Número d’albarà.

 • Codi de producte a retornar.

 • Quantitat.

 • Motiu de devolució.

El client es farà càrrec de totes les despeses de devolució del producte. El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament empleats pel client, sempre i quant no s’hagi disposat el contrari.

En cas que el producte no es trobés en bon estat i les causes imputables a aquest no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució dels productes informant a BICICLETAS AMAT, S.A. del motiu de devolució a través de qualsevol dels mètodes facilitats a les presents condicions de contractació, i sense cap mena de cost per al client.

BICICLETES AMAT, S.A. es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d’acord amb les condicions acceptades en el moment de la venta.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA. Els clients que efectuïn una compra a través de la pàgina Web coneixen, han llegit i estan conformes amb les presents Condicions Generals de Compra, i s’entén la plena conformitat amb les mateixes per part del comprador que no hagi mostrat de forma fefaent qualsevol tipus de disconformitat en el moment de confirmació de la comanda. En qualsevol cas, l’acceptació de la mercaderia per part del client en el moment de la seva recepció comporta la plena conformitat de les presents condicions per la seva part. En el cas d’una venta amb condicions especials, l’acceptació d’aquestes condicions comporta la plena conformitat amb les mateixes per a aquesta operació en particular.

LLOC DE COMPLIMENT. El compliment d’aquest contracte i el pagament del preu s’entenen executats en el domicili de BICICLETAS AMAT, S.A. Els girs, efectes, rebuts, xecs, pagarés o qualsevol altra document que, en relació a la factura, pugui crear-se amb domiciliació en un altre lloc, no significaran una alteració del lloc convingut per al compliment, ja que seran considerats com medis per a facilitar la realització de les obligacions.

COMPETÈNCIA JUDICIAL: Per a qualsevol diferencia que es pugui derivar de la interpretació o execució de les presents Condicions Generals de Compra, així com per a qualsevol reclamació que pugues derivar-se de l’incompliment per part del client de l’obligació de pagament del preu pactat, ambdues parts es sotmeten, amb expressa renuncia a l’aforament que pogués correspondre’ls, als Jutjats i Tribunals més propers a la població del Papiol. En conseqüència seran sempre competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona en qualsevol supòsit de reclamació, tant en les realitzades pel client contra BICICLETAS AMAT, S.A. com en les plantejades per aquest contra aquell, i amb independència dels medis de pagament utilitzats en les puntuals operacions convingudes entre ambdues parts. Per les ventes internacionals, s’aplicarà el Dret Español, essent d’aplicació el text de les presents Condicions Generals de Compra.

DUBTES O RECLAMACIONS. EL client pot dirigir els seus dubtes, reclamacions o consultes sobre el seguiment de la comanda a la següent direcció:

Empresa: BICICLETAS AMAT, S.A

Dirección: CTRA. DE CALDES, 12 - 08754 EL PAPIOL (Barcelona)

Telèfon: 936730503

Email: amat@amat-bici.com

Consentiment de cookies